Hakkımızda

 

YÖNETİM STRATEJİLER

VİZYONUMUZ

Türk Otomotiv tüketicisinin memnuniyetinin artırılmas ve Türk Otomotiv Sektörü ‘nün geliş mesidir.

MİSYONUMUZ

Otomotivit tüketicilerinin bilinçlendirilmesi, haklarının yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Otomotivit tüketicisinin korunması konusunda anlaşmalar yapmak ve allaş ma yapan kurullara destek vermektir.

Tüketici haklarının geliştirilmesi ve tüketici memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması toplumsal sorumluluğumuz gereğidir.

ETİK DEĞERLERİMİZ

DÜRÜSTLÜK

Sadece başkalarına karşı değil, kendimize karşı yaptıklarımızda’da özgüvenimizi ve dürüstlüğümüzü ortaya koyacağız. Verdiğimiz sözleri tutmak, başkalarının bize ve bizim dürüstlüğümüze güvenmesini sağlayacağız.

KARARLILIK

Bütün mal ve hizmet sunumlarında tüketici haklarını gözeten politikaların uygulanmas için alınacaktır.

BAĞIMSIZLIK

Siyasi, idari ve ticari kurulu lardan bağımsız olarak hareket edecektir.

DOĞRU BİLGİ

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer anlaşmalarında hiç bir ticari markanın ve firmanın etkisinde kalmayacaktır.

POZİTİF YAKLAŞIM

Otomotivin tam payda larının müşteri memnuniyeti odaklı , açık, dürüst ve tüketici güvenliğ ini ticari kayg larının üstünde tutan bir anlayışla üretim ve satış yapmaları , hizmet vermeleri için iş birteliklerini geliştirecektir.

POLİTİKA VE HEDEFLERİMİZ

1. Misyonumuzu gerÇekle tirmenin Ön koşulu temeli İNSANA SAYGI olan yaklaşımımız otomotivin tüm paydaşlarıyla hayata geçirmek için çaba göstereceğiz.

2. Yeni ara tasarımlarının hazırlanmasına tüketici beklentilerini ortaya koyarak katkı sağlayacağız.

3. Türk tüketicisinin güvenli araçlarda ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için faaliyet sürdüreceğiz.

4. Satın aldığımız mal ve hizmetlerin optimum fiyat ve yüksek kalitede olması için çalışacağız.

5. Tüketici kanunlarının hazırlanması ve konulmasında tüketicinin korunmas için etkin rol alacağız.

6. Otomotivin tüm payda lar ve devlet kurumlarıyla etkin iletişim içerisinde olacağız.

7. Otomotiv tüketicisinin bilinçlenmesi ve bilgilenmesi için etkin faaliyetler yürüteceğiz.

8. OTD üyeleri arasında beçeri münasebetlerin geli tirilmesi ve devam ettirilmesini sağlayacaz.

9. Otomotiv ürünlerinin garantileri, garanti şartları , satış sonrası hizmet kalitesinin geliş tirilmesi ve tüketici üyeleriyle geliştirilmesi için otomotivin tüm payda larıyla iyi ilişkiler geli tireceğiz.

10. Yurdumuzda ve dünyada tüketici haklar ile tüketicilerin korunması na ilişkin uygulamalar araştırmak, saptamak; bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izleyerek tüketicilere, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyuracağız.

11. Tüketici hakları ile tüketicinin korunması konusunda yasa ,tüzük ve yönetmelik tasar larlamalarında aktif rol alacağız.

12. Tüketicilerin satın almış oldukları otomotiv mal ve hizmetinin fiyat, kalite, standart gü venilirliği ve sağlamğının test edilmesi ve tüketicinin korunmas ve bilinçlenmesi için gerekli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunacağız.

13. Tüketicileri, temel gereksinimlerin karşılanması hakkı , sağlık ve güvenlik hakkı , bilgi edinme hakkı , seçme hakkı , sesini duyurma ve temsil edilme hakkı , ekonomik karların korunması hakkı ve tazmin edilme hakkı , eğitilme hakkı , sağlıklı bir evreye sahip olma hakkı gibi tüketici hakları konusunda bilinçlendirip, bu hakların uygulanabilmesi, yaygınlaş ması ve gerekli önlemlerin alınmas konusunda girişimlerde bulunacağız.

14. Otomotiv tüketicisine daha düşük fiyatlarla daha çok seçenek sağlayacak pazar koşullar nın gelişmesinin teşvik edilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.

15. Malların üretimi, dağıtımı ve tüketicilere hizmet vermekle uğraşanların yüksek ahlaki davranış ta bulunmalarını teşvik edeceğiz.

16. Tüketicinin haklarına uygun olarak verimlilik, kalite, ürün güvenliği ve standartlar ile ilgili anlaşmalar yapmak, bu konuda yapılan anlaşmaları desteklemek için konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacagız.

Bayram KAZANCI

Otomotiv Tüketicileri Derneği

Genel Başkanı